წესები და პირობები

BPRICE.GE ვებგვერდის წესები და პირობები.

თუ თქვენ ახორციელებთ ამ საიტით სარგებლობას ეს ავტომატურად გულისხმობს, რომ თქვენ ეთანხმებით ვებგვერდის წესებსა და პირობებს, ასევე კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.

1. ზოგადი პირობები

გამოყენებული ტერმინები : მე - გიორგი მარგიშვილი 01027029376, bprice.ge ვებგვერდის კონტენტის მფლობელი შემდგომში გამყიდველი. ვებგვერდი - bprice.ge შემდგომში ვებგვერდი. თქვენ - პირი, რომელიც შედის ვებგვერდზე; ასევე იურიდიული პირი, რომლის სახელითაც ფიზიკური პირი შედის ვებგვერდზე; ხელშეკრულება - წინამდებარე დოკუმენტი;

ვებგვერდით სარგებლობისას თქვენ ადასტურებთ, რომ:

1.1. არ განახორციელებთ ისეთ ქმედებას, რომელიც აკრძალულია ამ ხელშეკრულებით, კანონმდებლობით და სხვა დადგენილი წესებით.
1.2. ხართ 18 წელს მიღწეული ქმედუნარიანი პირი და გაქვთ უფლებამოსილება დადოთ წინამდებარე ხელშეკრულება.
1.3. დაიცავთ ინტელექტუალურ და საავტორო უფლებებს, არ განახორციელებთ ვებგვერდის ან მისი ნაწილის რაიმე სახით კოპირებას.
1.4. დაიცავთ თქვენი ანგარიშის მონაცემებს მესამე პირებისგან, არ გადასცემთ მომხმარებლის ინფორმაციას რაც შემდგომში შეიძლება გახდეს თქვენი ანგარიშით სარგებლობის მიზეზი.
1.5. წარმოადგენთ ვებგვერდზე მოთხოვნილ ინფორმაციას სრული სიზუსტით რათა შეუფერხებლად მოხდეს მომსახურების მიღება.
1.6. ვებგვერდზე რეგისტრაციისას ავტომატურად მოექცევით საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ნორმებისა და რეგულაციების ქვეშ.

2. განთავსებული პროდუქტის შესახებ

2.1. პროდუქტის შეძენა შესაძლებელია ვებგვერდზე რეგისტრაციის გავლის შემდეგ სასურველი ნივთის არჩევით და შეკვეთის გაფორმებით.
2.2. ვებგვერდზე პროდუქციის შეძენამდე, მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა გაეცნოს პროდუქტის ზუსტ აღწერილობას და შეარჩიოს მისთვის სასურველი მონაცემებით მქონე პროდუქცია, რაც გულისხმობს ინფორმაციას საქონლის დასახელების, მწარმოებლის, არსებითი მახასიათებლების შესახებ.

3. გადახდის წესები

3.1. თბილისის მასშტაბით მიწოდების სერვისის გამოყენების შემთხვევაში შეგიძლიათ გადაიხადოთ თანხა ნაღდი ფულით ან გადარიცხვით TBC ან საქართველოს ბანკის ანგარიშებზე. ანგარიშის ნომერი იქნება მითითებული შეკვეთაში.
3.2. სხვა ქალაქებში და რაიონებში მიწოდების სერვისის გამოყენების შემთხვევაში შეგიძლიათ გადაიხადოთ თანხა მხოლოდ გადარიცხვით TBC ან საქართველოს ბანკის ანგარიშებზე. ანგარიშის ნომერი იქნება მითითებული შეკვეთაში.

4. მიწოდების სერვისით სარგებლობის პირობები

მიწოდების სერვისი თბილისის მასშტაბით

4.1. თბილისის მასშტაბით მიწოდება ხორციელდება კურიერის მომსახურებით. მიწოდების საფასური იწყება 5 ლარიდან და დამოკიდებულია მიწოდების მისამართზე. ზუსტი საფასური იქნება მითითებული შეკვეთის დროს მისამართის მითითების შემდეგ.
4.2. მიწოდების დროსთან დაკავშირებით თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას მესიჯის სახით შეკვეთის მიღების შემდეგ.

მიწოდების სერვისი სხვა ქალაქებში და რაიონებში

4.3.სხვა ქალაქებში და რაიონებში მიწოდება ხორციელდება საქართველოს ფოსტით. მიწოდების საფასური 17 ლარი.
4.4. შეკვეთილი პროდუქციის გაგზავნასთან დაკავშირებით თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას მესიჯის სახით შეკვეთის მიღების შემდეგ. დანარჩენი ინფორმაცია მიწოდების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს ფოსტის ვებ გვერდზე.

5. საგარანტიო პირობები

5.1. იმ შემთხვევაში თუ პროდუქტს აღმოაჩნდა რაიმე წუნი, ამ საკითხის მოსაგვარებლად თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ვებგვერდზე მითითებულ ნომერზე.
5.2. მომხმარებელ უფლება აქვს მოითხოვოს ნაკლის აღმოთხვრა "საქონლის უსასყიდლოთ შეკეთება ან შეცვლა, ფასის შემცირება ან გავიდეს ხელშეკრულებიდან. თუ საქონლის ნაკლი მისთვის გადაცემიდან 2 წლის განმავლობაში აღმოჩნდა." თუ მომხმარებელმა საქონლის ნაკლი საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან 6 თვის განმავლობაში აღმოაჩინა, საწინააღმდეგოს დამტკიცებამდე იგულისხმება, რომ ნაკლი არსებობდა საქონლის მიწოდებისას, თუ, საქონლის ბუნებიდან ან ნაკლის ხასიათიდან გამომდინარე, ეს შესაძლებელია. ამ შემთხვევაში მტკიცების ტვირთი მოვაჭრეს ეკისრება. თუ მომხმარებელმა საქონლის ნაკლი საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან 6 თვის შემდეგ აღმოაჩინა, იმის მტკიცების ტვირთი, რომ ნაკლი არსებობდა საქონლის მიწოდებისას, მომხმარებელს ეკისრება. მოქმედება არ ვრცელდება მეორეული საქონლის ნასყიდობაზე. ასევე იმ შემთხვევაში თუ მოვაჭრის პასუხისმგებლობა მხარეთა შორის ინდივიდუალური შეთანხმების საგანია.
5.3. პროდუქტის შეცვლის ან დაბრუნების შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გადახდის ქვითარი ან საბანკო გადარიცხვის დამატასტურებელი დოკუმენტი.
5.4. მომხმარებელს უფლება აქვს შეავსოს დაბრუნების ფორმა და დააბრუნოს პროდუქტი 14 დღის განმავლობაში ყოველგვარის საფუძვლის მითითების გარეშე, თუ პროდუქტი ინარჩუნებს პირვანდელ სახეს, პროდუქტი არ უნდა იყოს გამოყენებული, შენარჩუნებული უნდა ქონდეს ის პირვანდელი მდგომარეობა როგორშიც მომხმარებელმა შეძენისას მიიღო, თავდაპირველი შეფუთვისა და სასაქონლო იერსახის გათვალისწინებით, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ შემთხვევაში მომხმარებელს უფლება აქვს მოითხოვოს საქონლის და მიწოდეის თანხის დარუნება გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მომხმარებელმა გამყიდველს მიერ შეთავაზებული სტანდარტული მიწოდების მომსახურებაზე უფრო ძვირი მიწოდების მომსახურება აირჩია ან საქონლის ფასი შემცირდა ისეთი სარგებლობის შედეგად, რომელიც დაკავშირებული არ არის საქონლის ბუნების, მახასიათებლებისა და ფუნქციონირების დადგენასთან.
5.5. დაბრუნებას ან შეცვლას არ ექვემდებარება პროდუქცია რომელიც არის მალფუჭებადი, მეორადი, მოკლე ვადიანი ვარგისობის, ერთჯერადი, მომხმარებლით დაზიანებული ან ისეთი პროდუქცია რომელიც მომხმარებლის გამოყენების მერე ხელმეორედ ვერ გამოიყენება.

BPRICE.GE